JO TRIO bonos del estado

Des de 1.000€ A 3 i 5 anys i indexats a la inflació a 5 anys*

Contractació

Es poden comprar en subhasta en el termini estipulat: Posteriorment a la seva emissió a través del mercat secundari:

Rendiments

S'obtenen pel cobrament del cupó, que és el nom que reben els interessos generats per la inversió anualment i per la diferència entre el preu de compra i el valor d'amortització.

*Els bons indexats a la inflació són títols que paguen un cupó fix però sobre un principal de la inversió (el nominal que s'ha de pagar un cop ha arribat l'amortització) que varia segons l'evolució d'un índex de preus, en aquest cas l'Índex Harmonitzat de Preus al Consum de la zona euro (exclòs el preu del tabac), publicat per Eurostat.

Més informació.

Fiscalitat

L'import dels interessos percebuts, conegut com a cupó, i també el rendiment net obtingut en la venda o l'amortització, es consideren rendiments de capital mobiliari i tributen al 20% fins als 6.000€, el tram de la base liquidable entre 6.000€ i 50.000€ tributa al 22% % i el tram que excedeix de 50.000 € tributa al 24% durant l'exercici 2015.

  • Resultats últimes subhastes
  • Exemples d´inversió