eu elixo letras del tesoro

Desde 1.000€ A 3, 6, 9 e 12 meses

Contratación

Pódense comprar en poxa no prazo estipulado: Posterior á súa emisión a través do mercado secundario:

Liquidación

As Letras del Tesoro son títulos emitidos ao desconto. Isto é, cómpranse a un prezo por debaixo do valor nominal e ao seu vencemento obtés o valor nominal (1.000€).

Fiscalidade

A rendibilidade obtida polas persoas físicas residentes en España considérase rendemento de capital mobiliario, polo tanto, está suxeita ao IRPF, aínda que non está suxeita a retención a conta.

Calquera que sexa o seu prazo, no exercicio 2015, este rendemento tributa ao 20% % ata os 6.000€, o tramo da base liquidable entre 6.000€ e 50.000€ tributa ao 22% e o tramo que excede de 50.000€ tributa ao 24%.

  • Resultados últimas poxas
  • Exemplos de investimento