eu elixo obligaciones del estado

Desde 1.000€ A 10, 15 e 30 anos e indexadas á inflación a 10 anos*

Contratación

Pódense comprar en poxa no prazo estipulado: Posterior á súa emisión a través do mercado secundario:

Rendementos

Obtéñense polo cobro do cupón, que é o nome que reciben os xuros xerados polo investimento anualmente e pola diferenza entre o prezo de compra e o valor de amortización.

*As Obrigacións indexadas á inflación son títulos que pagan un cupón fixo pero sobre un principal da inversión (o nominal a pagar chegada a amortización) que varía segundo a evolución dun índice de prezos, neste caso o Índice Harmonizado de Prezos ao Consumo da zona euro (excluíndo o prezo do tabaco), publicado por Eurostat.

Máis información.

Fiscalidade

O importe dos xuros percibidos, coñecido como cupón, así como o rendemento neto obtido na venda ou amortización, considéranse rendementos de capital mobiliario e tributan ao 20% ata os 6.000€, o tramo da base liquidable entre 6.000€ e 50.000€ tributa ao 22% e o tramo que excede de 50.000€ tributa ao 24% durante o exercicio 2015.

  • Resultados últimas poxas
  • Exemplos de investimento